AKKOORDVERKLARING VOOR GEBRUIK WEBSITE

Door een bezoek, gebruik en/of downloaden van gegevens van de website van NOVOTIX gaat de sitebezoeker akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Doel website, aansprakelijkheid en garantie
De informatie op, en overige inhoud van de NOVOTIX-site wordt de site bezoeker uitsluitend voor informatieve doeleinden aangeboden. De NOVOTIX-site bevat links naar sites van derden, deze sites zijn niet van NOVOTIX en worden de NOVOTIX-sitebezoeker uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak. NOVOTIX kan derhalve niet aansprakelijke worden gesteld voor de inhoud van de gelinkte sites en evenmin voor de inhoud van de daaraan gekoppelde sites. NOVOTIX behoudt zich het recht voor de informatie op, en overige inhoud van, haar site te allen tijde te wijzigen.
NOVOTIX redigeert de op haar site aangeboden informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van de site, desondanks is het mogelijk dat de informatie nog onvolledig, niet actueel en/of onjuist is. Aan informatie en inhoud van de NOVOTIX-site kunnen geen rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend. Zo kan als gevolg van de op deze site verstrekte informatie bijvoorbeeld geen garantie op een bij NOVOTIX aangeschafte dienst worden geclaimd en evenmin toezeggingen over het behalen van een bepaald resultaat worden afgeleid. Op al onze leveringen en diensten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

NOVOTIX aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van storingen, onderbrekingen of vertragingen in het verstrekken van informatie, noch voor enige schade die voortvloeit uit handelingen verricht naar aanleiding van de op de NOVOTIX-site verstrekte informatie. Enkel de sitebezoeker is verantwoordelijk voor zijn gebruik van de op de NOVOTIX-site beschikbare informatie. NOVOTIX aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade, verliezen van gegevens/bestanden, onvermogen tot gebruik en/of virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software van de sitebezoeker, opgemerkt voor, tijdens of na een bezoek aan de NOVOTIX-site.

Intelectueel eigendomsrecht
Op alle gegevens, waaronder data, logo’s, video’s, geluiden, grafische gegevens, html-codes en programmatuur op deze site rusten intellectuele eigendomsrechten. De gegevens zijn het exclusieve eigendom van NOVOTIX of derden. Het verschaffen, printen en/of kopiëren van gegevens van de NOVOTIX-site is uitsluitend toegestaan voor persoonlijk, niet-commerciële doeleinden. Het is verboden om zonder toestemming van NOVOTIX, inhoud of informatie van deze website te bewerken, te kopiëren, te verveelvoudigen, op te nemen in andere werken, publicaties of websites, te verhandelen en/of openbaar te maken e.d. met het oog op zakelijk gewin.

Nimmer toegestane handelingen en/of bewerkingen
Ieder gebruik van de NOVOTIX-site en de daarin opgenomen gegevens in strijd met de wet, de goede zeden, openbare orde of in strijd met de rechten van NOVOTIX of derden is verboden.

Persoonsgegevens
De mogelijkheid bestaat dat NOVOTIX bepaalde persoonsgegevens (zoals naam, adres, emailadres) van de sitebezoeker nodig heeft om met hem in contact te kunnen treden (zoals het versturen van informatie). In het kader van gegevensbescherming geldt het volgende: tenzij je daarvoor toestemming geeft of hebt gegevens, de wet dit vereist of dit door justitiële autoriteiten wordt verlangd, zal NOVOTIX deze persoonsgegevens niet openbaren aan derden.

Nieuwsbrieven
Heb je je ingeschreven voor de nieuwsbrieven van NOVOTIX, dan ontvang je per maand nooit meer dan 5 emails met nieuws van en informatie over NOVOTIX. Je kunt je op ieder gewenst moment voor de nieuwsbrieven uitschrijven.

Interactieve communicatie
De sitebezoeker krijgt de mogelijkheid persoonsgegevens en reacties, verder te noemen data, in te vullen. Direct na het invullen wordt de door de sitebezoeker ingevoerde data zichtbaar op de NOVOTIX-site. Dergelijke gegevens zijn vrij van eigendomsrechten, niet vertrouwelijk en voor een ieder toegankelijk. Door het invoeren en zenden van deze data geeft de sitebezoeker NOVOTIX om niet toestemming deze data, met inbegrip van de achterliggende ideeën, concepten en kennis -indien dit naar oordeel van NOVOTIX wenselijk is- te gebruiken, te verwijderen, te herschrijven, uit te voeren, af te beelden, te censureren, te verzenden of in te korten.
NOVOTIX is in geen geval aansprakelijk voor het door de sitebezoeker geformuleerde. De sitebezoeker, garandeert dat alle door hem ingevoerde data die hij naar de NOVOTIX-site of naar NOVOTIX verstuurd niet aanstootgevend of grievend is, geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrecht en/of andere rechten van NOVOTIX of derden.
Cookies
Op haar website maakt NOVOTIX gebruik van zogenaamde “cookies”. Een cookie (gegevenselement) wordt gebruikt om het internetverkeer op de site van gebruikers te kunnen registreren. Een cookie maakt individuele voorkeur van een sitebezoeker voor bepaalde informatie sneller toegankelijk doordat dit gegevenselement wordt verstuurd naar de browser in diens computersysteem. Een sitebezoeker kan ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren door zijn browser anders in te stellen. Dit kan echter tot gevolg hebben dat de toegang tot enkele pagina’s van de website niet meer mogelijk is.

Toepasselijk recht – Scheibaarheid
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen of vorderingen in verband met deze voorwaarden. Indien één of meerdere bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van toepassing.

Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden
NOVOTIX behoudt zich te allen tijde het recht voor de voor haar site geldende gebruikersvoorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen. Iedere sitebezoeker is automatisch verbonden aan deze wijzigingen. Wij verzoeken de sitebezoeker dan ook de sitevoorwaarden regelmatig te lezen.

BLUEXMEDIA 2013 – Alle rechten voorbehouden.