Artikel 1 – ALGEMEEN

1.1 In de onderhavig Algemene voorwaarden zullen de volgende begrippen (zowel in enkelvoud, als in meervoud) de volgende betekenissen dragen. Client, de partij welke met NOVOTIX een overeenkomst aangaat;
Evenement, de publieke of besloten gebeurtenis waarbij -bijwijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend- een voorstelling van artistieke aard wordt opgevoerd, waaronder -doch niet beperkt tot- een theater-, toneel-, of muziekvoorstelling, een concert of een show;
Locatie, de plaats waar het Evenement gehouden wordt;
Organisator, de partij welke verantwoordelijk is voor de productie en/of organisatie van het Evenement;
Overeenkomst, de overeenkomst tussen NOVOTIX en de Client tot verkoop en verificatie van Tickets;
Partijen, de aanduiding van de Client en NOVOTIX gezamenlijk;
Kaartverkoop, NOVOTIX, de partij welke met de Client een Overeenkomst aangaat;
Reserveergarantie, het recht van de Client om onder strikte voorwaarden de reservering, indien nodig, naar een latere datum te verplaatsen;
Ticket, het schriftelijke document dat toegang geeft tot het Evenement; 1.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal onderdeel uit van iedere reservering van Tickets, zowel schriftelijk als telefonisch, als middels de website van NOVOTIX welke de Client plaatst bij NOVOTIX en op de daaruit voortvloeiende Overeenkomst.

Artikel 2 – INFORMATIE, SPECIALE WENSEN, KORTINGSACTIES EN RESERVEERGARANTIE

2.1 Alle informatie over een Evenement en de beschikbaarheid van Tickets daarvoor, welke door NOVOTIX wordt verstrekt, wordt te allen tijde vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt. 2.2 Indien de Client met betrekking tot zijn reservering voor Tickets speciale wensen heeft, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) ten aanzien van plaatsen geschikt voor rolstoelen, dan kan de reservering alleen telefonisch of via email contact (en dus niet via de website van NOVOTIX) plaats vinden en dient NOVOTIX bij de reservering op de speciale wensen geattendeerd te worden en vervolgens dient de Client deze wensen schriftelijk aan NOVOTIX te bevestigen. 2.3 Indien de Client met betrekking tot zijn reservering voor Tickets een beroep doet op een kortingsactie, in welke vorm dan ook, dan kan de reservering alleen via email contact (en dus niet via de website van NOVOTIX) plaatsvinden, tenzij in de uitingsvorm van de betreffende actie nadrukkelijk is aangegeven dat internetboekingen mogelijk zijn. 2.4 Indien de Client met betrekking tot zijn reservering voor Tickets een reserveergarantie wenst te verkrijgen, dan kan de reservering alleen via email contact (en dus niet via de website van NOVOTIX) plaats vinden, tenzij op de website uitdrukkelijk de mogelijkheid tot het verkrijgen van een reserveergarantie wordt aangeboden. De reserveergarantie kan uitsluitend verkregen worden onder de volgende voorwaarden:
I) De Client heeft het recht tot drie (3) weken voor het evenement de totale of gedeeltelijke reservering naar een latere datum (op basis van de aangegeven beschikbaarheid en mogelijkheden tot het Evenement) te verplaatsen.
II) De Client heeft het recht binnen drie (3) weken tot twee (2) uur voor het Evenement de totale of gedeeltelijke reservering naar een latere datum (op basis van de aangegeven beschikbaarheid en mogelijkheden tot het Evenement) te verplaatsen in geval van: onvoorziene ziekenhuisopname, ongeval of overleiden van de Client, diens bloeden aanverwanten in de eerste graad en samenwonenden (volgens opgave bevolkingsregister), complicaties bij zwangerschap.
III) Indien de onvoorziene gebeurtenis plaatsvindt binnen 72 uur voorafgaand aan de aanvang tijden van het Evenement dient de verhindering binnen 24 uur na genoemd voorval te worden aangemeld. Wordt hieraan niet voldaan dan zal twintig (20) procent (20%) van de prijs per Ticket aan wijzigingskosten (indien van toepassing) in rekening worden gebracht.
IV) Uitdrukkelijk uitgesloten van verzekering zijn: verhindering als gevolg van weersomstandigheden; verhindering als gevolg van autopech; verhindering als gevolg van ziekten als griep, koorts, verkoudheid, kiespijn e.d.; aanspraken als gevolg van het niet of te laat arriveren.
V) Een beroep op de reserveergarantie kan uitsluitend worden gedaan indien de Client aantoont te hebben voldaan aan de hiervoor vermelde voorwaarden (bijvoorbeeld doktersverklaring, opgave bevolkingsregister).
VI) Aanmelden van verhindering kan via NOVOTIX via het volgende email adres: support@novotix.nl

Artikel 3 – BETAALWIJZEN

3.1 De volgende betaalwijzen zijn mogelijk:
– Bij reservering/bestelling via de website van NOVOTIX: iDeal, Paypal, bankoverschrijving.
– Bij reservering/bestelling via een verkooppunt: Contant, EFT (pin transacties).

Artikel 4 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 Wijze van totstandkoming van de Overeenkomst bij betaling middels eenmalige machtiging:
I) Indien en zodra de Client en NOVOTIX de datum van de reservering, de rang van het Ticket, het aantal Tickets, de prijs van de Tickets en eventuele extra kosten hebben bepaald, vindt de eenmalige incasso plaats.
II) De Overeenkomst komt definitief tot stand indien en zodra autorisatie van de betaling door Client is verkregen; is de Overeenkomst via de website van NOVOTIX tot stand gekomen, dan wordt de Overeenkomst per omgaande via email aan Client bevestigd; is de Overeenkomst telefonisch of schriftelijk tot stand gekomen, dan vindt geen aparte bevestiging daarvan plaats.
III) Indien geen autorisatie van de betaling door de Client verkregen wordt, dan ontvangt de Client hetzij via email, hetzij per gewone post bericht van het mislukken van de transactie en het niet tot stand komen van de Overeenkomst. 4.2 Het is niet mogelijk om ten aanzien van voorlopige reserveringen of definitief tot stand gekomen Overeenkomsten wijzigingen aan te brengen of deze te annuleren c.q. te ontbinden. Het voorgaande lijdt slechts uitzondering indien en voorzover de Client beschikt over een zogenaamde reserveergarantie (Artikel 2, lid 4) en de gronden van wijziging c.q. annulering en ontbinding van Tickets onder de voorwaarden van deze garantie vallen. 4.3 NOVOTIX streeft er naar de Tickets uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het Evenement aan de Client te hebben verzonden (indien dit het geval is). Indien en voorzover de Tickets door de Client niet binnen 14 dagen voor aanvang van het evenement en na aantoonbare afschrijving van het verschuldigde bedrag zijn ontvangen, wordt Client geadviseerd ter zake contact op te nemen met NOVOTIX. Na het verstrijken van voormelde periode gaat NOVOTIX ervan uit dat de Tickets door de Client in goede orde zijn ontvangen.

Artikel 5 – TICKETS

De door NOVOTIX geleverde Tickets zijn en blijven eigendom van de Organisator en worden door NOVOTIX aan de Client geleverd onder de voorwaarden dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisatie en/of NOVOTIX nimmer is toegestaan:
I) De Tickets door te verkopen aan derden dan wel de Tickets op enige andere wijze op commerciele wijze direct of indirect aan derden te verstrekken.
II) De Tickets in commerciele uitingen -op welke wijze dan ook- aan te bieden dan wel op andere wijze te refereren aan de Tickets.

Artikel 6 – AANSPRAKELIJKHEID

6.1 NOVOTIX is niet verantwoordelijk voor en verleent geen enkele garantie voor de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement en de gang van zaken in en rondom de Locatie en aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid. 6.2 Indien en voor zover het Evenement door de Organisator dan wel door de houder van de Locatie wordt geannuleerd, zal NOVOTIX aan de Client nooit meer vergoeden dan de prijs, daaronder niet begrepen betaalde bespreek geld, welke de Client aantoonbaar aan NOVOTIX heeft voldaan voor de Tickets. NOVOTIX aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele overige direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven. 6.3 Indien en voor zover NOVOTIX het door de Client betaalde bedrag ter zake de levering van Tickets heeft overgemaakt aan de Organisator van het Evenement en deze laatste in geval van annulering van het Evenement niet bereid c.q. niet in staat is het betreffende bedrag aan NOVOTIX te restitueren, is NOVOTIX niet langer gehouden tot restitutie van het door de Client aan NOVOTIX betaalde bedrag. 6.4 NOVOTIX kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van: dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging en/of diefstal veroorzaakt aan de Client tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie. 6.5 Indien en voor zover NOVOTIX tengevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Client kan voldoen zal de Overeenkomst zijn ontbonden, zonder dat enige partij daaraan enig recht tot schadevergoeding kan ontlenen. 6.6 Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlands overheden, overlijden van een (1) of meer leden van het Koninklijk Huis, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur- en appartuurbesturingssystemen, stremming/staking van vervoer, overstroming, uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als in buitenland, tengevolge waarvan naleving van de Overeenkomst redelijkerwijze niet meer van NOVOTIX verlangd kan worden. 6.7 NOVOTIX aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies van de Tickets door de Client door welke oorzaak dan ook. 6.8 NOVOTIX aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en levering van Tickets die niet plaats vinden bij NOVOTIX, noch voor Overeenkomsten die, al dan niet op verzoek van de Client, niet geheel worden afgewikkeld door NOVOTIX en waarbij een derde -bijvoorbeeld de kassa bij een Locatie- al dan niet rechtstreeks betrokken is. 6.9 NOVOTIX aanvaardt geen enkele vorm van fraude of poging tot fraude met voorbedachte rade in het gevolg van een dergelijke systeemfout en/of storing. In alle gevallen worden frauduleuze zaken juridisch vervolgt en volgt er een naheffing van de eventuele te kort komingen.

Artikel 7 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk en de eventuele tekst en (reclame)muziek van NOVOTIX alsmede met betrekking tot de door NOVOTIX gehanteerde bedrijfsformule in het algemeen berusten bij NOVOTIX. Het is de Client niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van NOVOTIX. 7.2 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam van het Evenement, de Locatie, beeldmerken en dergelijke berusten bij de Organisator dan wel bij de oorspronkelijke rechthebbenden van het betreffende Evenement of bij de houder van de Locatie. Het is de Client niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van betrokken rechthebbenden.

Artikel 8 – GEDRAGSREGELS ORGANISATOR / LOCATIE

8.1 De Client zal zich dienen te houden aan door de Organisator en de houder van Locaties geldende gedragsregels met betrekking tot het Evenement waarvoor NOVOTIX de Tickets levert. Een aantal van de belangrijkste regels worden genoemd:
A) Het is verboden om foto-, film-, geluid- en/of andere opnameapparatuur mee te nemen naar de Locatie. Evenmin zal het de Client zijn toegestaan tijdens het Evenement een in werking zijnde mobiele telefoon bij zich te hebben (laatst genoemd: Theater voorstellingen en indien nadrukkelijk omschreven). Indien en voorzover dergelijke apparatuur desondanks wordt aangetroffen behoudt de Organisator dan wel de houder van de Locatie zich te allen tijde het recht voor om voornoemde apparatuur in beslag te nemen. (indien nadrukkelijk vermeld).
B) Het is verboden om voedsel, drank, glaswerk, (plastic) flessen, blik, vuurwerk, wapens en andere gevaarlijke en scherpe voorwerpen mee te nemen naar een Evenement en/of Locatie.
C) De Organisator en de houder van de Locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om de bezoeker van het Evenement bij het betreden van de Locatie te fouilleren. De Organisator en de houder van de Locatie behouden zicht het recht voor om bezoekers die geen medewerking willen verlenen aan voornoemde fouillering de toegang tot de Locatie te weigeren.
D) De Organisator en de houder van de Locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om vanwege hun moverende redenen de bezoekers van het Evenement toegang tot de Locatie te weigeren indien en voorzover zou blijken dat het Ticket niet is verkregen via NOVOTIX of via andere door NOVOTIX geautoriseerde (voor) verkoopadressen.
E) De Organisator en de houder van de Locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om bezoekers die na aanvang van het Evenement arriveren de toegang tot de Locatie te ontzeggen.
F) De Organisator en de houder van de Locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om van het Evenement beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De Client verklaart zich bekend en akkoord met het voorgaande en doet reeds nu voor alsdan afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis in het kader van openbaarmaking en verveelvoudigen van genoemde opnamen.

Artikel 9 – AANVULLENDE BEPALINGEN

9.1 Indien enig artikel in deze algemene voorwaarden of enig onderdeel van de Overeenkomst te eniger tijd nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, dan blijven de algemene voorwaarden van de Overeenkomst voor het overige in stand. Partijen zullen alsdan voor de nietige c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de bedoelingen die Partijen met de Overeenkomt en de onderhavige algemene voorwaarden hadden, het dichtst benadert. 9.2 Aanvullingen of wijzigingen van de Overeenkomst c.q. deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden. 9.3 Eventuele klachten van Clienten naar aanleiding van de door NOVOTIX geleverde diensten dienen schriftelijk gemeld te worden aan de afdeling klantenservice van BLUEXMEDIA, welke zorg draagt voor de afhandeling binnen een redelijke termijn welke de duur van zes weken na datum poststempel niet zal overschrijden. 9.4 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden mochten ontstaan, worden naar Nederlands recht afgedaan en zullen in eerste instantie worden gebracht voor de bevoegde rechter in het Arrondissement Arnhem. Het voorgaande laat de mogelijkheid onverlet andere bij wet voorziene rechtsmiddelen in te roepen zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, de mogelijkheid van arbitrage. 9.5 BLUEXMEDIA en NOVOTIX behouden zich te allen tijde het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder de Client of andere aangesloten Organisaties en derde partijen hiervan op te hoogte te brengen. Kijk dus tijdig en met regelmaat deze algemene voorwaarden na op eventuele wijzigingen en aanvullingen. 9.6 Eventuele druk- en zetfouten zijn voorbehouden en kan niet op worden gecorrespondeerd.

©BLUEXMEDIA 2013 | Alle rechten voorbehouden – All rights reserved.